Co nabízíme

Posláním NZDM Maják je pozitivně ovlivňovat životní styl a hodnoty dětí a mládeže ve městě Orlová, nabízet jim bezpečný prostor k aktivnímu, plnohodnotnému trávení volného času a zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu i k jejich okolí.

Dalším z cílů NZDM Maják je podpora sociální, kulturní, environmentální rozvoje dětí a mládeže. S uživateli jsou otevírána různorodá témata, vycházející nejčastěji z jejich aktuálních problémů a každodenních situací. Sociální pracovníci na ně reagují prací se skupinou (nejčastěji besedami a zážitkovými programy), nebo individuálně (rozhovorem).

Služba NZDM obsahuje ze zákona tyto základní činnosti (vyplývající z § 62, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky 505/2006 Sb. tohoto zákona)

  1. a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

– nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
– pomoc s přípravou do školy
– preventivní, výchovné a sociální programy – besedy, přednášky, promítání
– zajištění atraktivních volnočasových aktivit – výtvarné, tvůrčí, sportovní aktivity, vědomostní hry, PC
– účast na akci mimo NZDM – procházky, výlety

  1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

– poskytnutí bezpečného prostoru
– aktivity umožňující snazší navázání vztahů s dalšími uživateli a pracovníky služby
– pochopení důležitosti vztahů s druhými

  1. c) sociálně terapeutické činnosti:

– sociální poradenství (např. v nepříznivé situaci)
– individuální rozhovor o aktuálních tématech klienta

  1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

– poskytnutí informací
– kontakt s institucemi ve prospěch uživatele